fbpx

Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm

1     Phạm vi áp dụng 1.1  Tiêu chuẩn này quy định về mức tưới và chế độ tưới tiêu nước cho một số loại cây lương thực và cây thực phẩm chính. 1.2  Có thể vận dụng quy định trong tiêu chuẩn này để xác định chế độ tưới cho một số loại cây …